Udruženje hematologa i transfuziologa FBiH

E-mail

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Statut Udruženja

 Na osnovu čl. 14. Zakona o udruživanjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 45 /02) Skupština Udruženja hematologa i transfuziologa u Federaciji Bosne i  Hercegovine Sarajevo, na sjednici održanoj  30.10.2006. godine, donosi

S T A T U T

UDRUŽENJA HEMATOLOGA I TRANSFUZIOLOGA U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

- Prečišćeni tekst-

I – OPŠTE  ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se: naziv, sjedište i područje na kojem Udruženje djeluje, djelatnost Udruženja, svrha i programski ciljevi Udruženja, uvjeti i način učlanjenja u Udruženje i prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornosti članova Udruženja, upravni organi Udruženja, način njihovog izbora, uvjeti i način opoziva, trajanje mandata, način odlučivanja i odgovornosti, način sticanja korišćenja i raspolaganja sredstvima Udruženja, način donošenja odluke o prestanku rada Udruženja, javnost rada, način donošenja statuta, izmjene i dopune statuta, pečat i zastupanje i predstavljanje Udruženja hematologa i transfuziologa u Federaciji Bosne i Hercegovine Sarajevo (u daljem tekstu: Udruženje).

II – NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE NA KOJEM UDRUŽENJE DJELUJE

Član 2.

Naziv Udruženja:

Udruženje hematologa i transfuziologa u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Skraćeni naziv Udruženja:

Udruženje hematologa i transfuziologa

Član 3.

Sjedište Udruženja je:

Sarajevo, Ul. Bolnička 25, Sarajevo.

Područje djelovanja Udruženja

Član 4.

Udruženje djeluje  na području Federacije Bosne i Hercegovine, a i šire u skladu sa pozitivnim propisima.

Ciljevi  i djelatnosti Udruženja

Član 5.

Cilj Udruženja je:

1.      Praćenje razvoja dostignuća iz oblasti hematologije, transfuziologije i transplantacije i upoznavanje članova Udruženja sa novinama u cilju unaprjedjivanja njihovih znanja i osposobljavanja

2.      Razvijanje etičke svijesti, morala odgovornosti i svijesti članova Udruženja u skladu sa kodeksom etike zdravstvenih radnika FBiH, koji će biti donešen

3.      Međusobna razmjena mišljenja i iskustava u naučnom, stručnom radu iz područja hematologije i transfuziologije i srodnih naučnih disciplina.

Djelatnost Udruženja

Član 6.

Na osnovu navedenih ciljeva u članu 5. ove Odluke, Udruženje će, uz punu saradnju sa svim zdravstveno socijalnim institucijama i uz maksimalno korištenje svojih kadrovskih, prostornih i svih ostalih materijalnih resursa imati slijedeće djelatnosti:

-          stalna saradnja sa odgovarajućim stručnim organizacijama i institucijama u Evropi i svijetu, kao i sa Svjetskom asocijacijom ljekarskih udruženja, sukladno Zakonu

-          stručna izdavačka djelatnost u svrhu informisanja svojih članova i javnosti o razvoju medicinske stručne i naučne misli

-          popularizacija rezultata naučnog i stručnog rada iz oblasti hematologije i transfuziologije, te naučnog rada članova Udruženja i druge aktivnosti koje su u skladu sa ciljevima društva, na način predviđen Zakonom.

Članstvo u Udruženju

Član 7.

Član Udruženja  može biti državljanin Bosne i Hercegovine, strano lice, koje ima stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini, ili pravno lice koje dobrovoljno pristupi Udruženju na način propisan statutom.

Statutom udruženja može se predvidjeti postojanje počasnih članova

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

Članstvo u Udruženje stiče se učlanjenjem od dana upisa u spisak članova Udruženja i potpisivanjem izjave pristupa.

Počasni član Udruženja može postati gradjanin sa izuzetnim zaslugama za rad Udruženja i razvoj medicinske i slične naučne discipline, bez obzira na mjesto rada i boravka, dakle iz cijelog svijeta bez prava glasa.

Odluku o dodjeljivanju počasnog članstva Udruženja donose svi članovi Skupštine, a na prijedlog Upravnog odbora Udruženja.

Član 8.

Pravo člana Udruženja je da:

-          učestvuje u svim aktivnostima i daje inicijativu za unaprjedjenje rada Udruženja i njegovih organa,

-          da bira i da bude biran u upravne organe Udruženja i daje prijedloge, mišljenja i sugestije za rad tih organa i iznosi kritike na njihov rad,

-          da na vrijeme potpuno i objektivno bude informisan o radu upravnih organa Udruženja,

-          koristi i druga prava utvrdjena Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.

Član 9.

Obaveze člana Udruženja su:

-          aktivno djeluje na ostvarivanje programskih ciljeva Udruženja,

-          da savjesno, a na osnovu Zakona, ovog Statuta i drugih akata, učestvuje u radu upravnih organa Udruženja,

-          da redovno plaća članarinu,

-          da izvršava i druge obaveze u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.

Član 10.

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem ili isključenjem.

Član 11.

Svaki član Udruženja ima pravo na osnovu pismene izjave istupiti iz Udruženja pod uslovom da prema Udruženju nema finansijskih i drugih obaveza.

Član 12.

Članstvo u Udruženju prestaje isključenjem u slučaju kada:

-          član Udruženja djeluje suprotno programskim ciljevima Udruženja,

-          član Udruženja ekscesnim radnjama i svojim ukupnim ponašanjem ruši ugled Udruženja,

-          član ne plati članarinu tri mjeseca uzastopno.

Član 13.

Odluku o isključenju člana Udruženja donosi u pismenoj formi Komisija od tri člana koju po potrebi imenuje Upravni odbor.

Isključeni član ima pravo žalbe Upravnom odboru u roku od 15 dana od prijema odluke o isključenju.

Odluka Upravnog odbora je konačna.

Organi Udruženja:

-          Skupština

-          Upravni odbor

Član 14.

Najviši organ upravljanja je Skupština Udruženja.

Skupštinu čine svi članovi Udruženja.

Član 15.

Skupština bira iz reda svojih članova predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Udruženja koji čine Predsjedništvo Udruženja.

Predsjednik Predsjedništva saziva, predsjedava i rukovodi radom Skupštine Udruženja.

Zamjenik predsjednika Skupštine Udruženja pomaže predsjedniku u radu i zamjenjuje ga u njegovoj odsutnosti sa svim ovlaštenjima.

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Udruženja je dvije godine, s tim da na istu funkciju mogu biti ponovo izabrani.

Član 16.

Skupština Udruženja u okviru svoje nadležnosti:

1.      donosi Statut izmjene i dopune Statuta  druge akte određene Statutom;

2.      daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja Udruženja;

3.      bira i opoziva  članove upravnog odbora ili ukoliko statutum upravni odbor nije predviđen kao poseban organ, imenuje i opoziva lice  ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja;

4.      usvaja  izvještaje koja je pripremio upravni  odbor ili lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje;

5.      odlučuje  o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama Udruženja;

6.      odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa

Član 17.

Skupština Udruženja sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u godini dana.

Skupštinu saziva Predsjednik Skupštine Udruženja najmanje 15 dana prije njenog zasjedanja.

Predsjednik Skupštine dužan je sazvati Skupštinu u slučaju kada to zahtijeva najmanje jedna trećina članova Skupštine, kada to zatraži Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 18.

Skupština Udruženja ima kvorum za rad ako Skupštini prisustvuje više od polovine ukupnog broja prisutnih članova.

Skupština Udruženja odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako Statutom ili Zakonom nije drugačije propisano.

Član 19.

Bliže odredbe o radu Skupštine, način njenog rada, glasanja, odlučivanja, upućivanja poziva za sjednice i drugo utvrdjuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 20.

Skupština Udruženja bira Upravni odbor od 7 članova iz reda članova Skupštine.

Članovi Upravnog odbora biraju se na period od dvije godine sa pravom ponovnog izbora.

Član 21.

Upravni odbor bira predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora iz reda svojih članova.

Predsjednik Skupštine Udruženja ne može biti član Upravnog odbora.

Član 22.

Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jedanput u dva mjeseca. Upravi odbor može odlučivati ako je prisutno više od polovine prisutnih članova.

Upravni  odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Član 23.

Upravni  odbor Udruženja, odnosno lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja, ako statutum Udruženja nije predviđeno postojanje Upravnog odbora: obavlja slijedeće poslove:

1.      priprema sjednice  Skupštine;

2.      priprema i predlaže nacrt izmjena statuta i drugih akata koje donosi Skupština;

3.      provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;

4.      upravlja imovinom Udruženja;

5.      podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu Skupštini na usvajanje

6.      vrši druge poslove određene Statutom

Član 24.

Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koje su izabrani i to:

-          na sopstveni zahtjev,

-          ako ne dolaze na sjednicu tri puta uzastopno (bez opravdavajućih razloga),

-          ako svojim radnjama u vezi sa radom Upravnog  odbora ruši ugled Udruženja,

-          i u drugim slučajevima predvidjenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.

O opozivu člana Upravnog odbora odlučuje Skupština Udruženja većinom glasova članova Skupštine.

Član 25.

Skupština Udruženja bira predsjednika i dva člana Nadzornog odbora.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora biraju se na period od dvije godine sa pravom ponovnog izbora. Predsjednik i članovi Nadzornog odbora mogu biti opozvani i prije isteka mandata na koji su birani i to u slučajevima:

 -          na sopstveni zahtjev,

-          ukoliko ne dolaze na sjednice Nadzornog odbora tri puta uzastopno (bez opravdavajućih razloga),

-          ako svojim radnjama u vezi sa radom Nadzornog odbora ruši ugled Udruženja,

-          i u drugim slučajevima predvidjenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.

O opozivu predsjednika i člana Nadzornog odbora odlučuje Skupština Udruženja većinom glasova članova Skupštine.

Član 26.

Nadzorni odbor vrši kontrolu:

-          sprovodjenja Statuta i drugih akata Udruženja,

-          sprovodjenje odluka Skupštine i Upravnog odbora Udruženja,

-          sprovodjenje programa i plana rada Udruženja,

-          zakonitost u oblasti finansijskog i materijalnog poslovanja Udruženja,

-          sprovodjenje odluka, zaključaka i drugih akata Udruženja.

Član 27.

Upravni odbor Udruženja i predjsdnik Skupštine Udruženja su dužni da Nadzornom odboru stave na raspolaganje dokumentaciju i omoguće uvid u rad i djelatnost Udruženja.

Nadzorni odbor ima pravo i dužnost  da o utvrdjenim nepravilnostima i svom mišljenju obavijesti Skupštinu Udruženja, kao i organe koji mogu da otklone uočene nedostatke.

O svom radu Nadzorni odbor podnosi izvještaj Skupštini Udruženja.

Član 28.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja obavlja slijedeće poslove:

-          zastupa i predstavlja Udruženje u vršenju njegove djelatnosti,

-          predlaže program rada i djelatnost Udruženja i stara se o realizaciji,

-          podnosi izvještaj o svom radu i radu Udruženja

-          učestvuje u radu organa Udruženja,

-          odgovoran je za zakonitost i poslovanje Udruženja,

-          obavlja i druge poslove utvrdjene ovim Statutom i odlukom Skupštine Udruženja.

Zamjenik Upravnog  odbora je ovlašten za sprovodjenje svih odredbi koje se odnose na poslove predsjednika Izvršnog odbora Udruženja u slučaju njegovog odsustva.

Član 29.

Predsjednik Upravnog  odbora Udruženja dužan je upozoriti i Skupštinu i druge organe Udruženja na nezakonite akte i odluke.

Član 30.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja može biti razrješen i prije isteka vremena na koje je imenovana:

-          na sopstveni zahtjev,

-          ako dobro ne obavlja poslove i zadatke predsjednika Upravnog odbora Udruženja,

-          u drugim slučajevima predvidjenim Zakonom i ovim Statutom.

Inicijativu za razrješenje predsjednika Upravnog odbora mogu dati Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor Udruženja.

Konačnu odluku o razrješenju donosi Upravni odbor Udruženja.

Sredstva Udruženja
 
Član 31.

Imovinu Udruženja i fondacija čine:

1.      Članarine, kada je u pitanju udruženje;

2.      Dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica;

3.      Sredstva dodijeljena iz budžeta,

4.      Prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda;

5.      Prihodi stečeni obavljanjem privredne djelatnosti;

6.      Drugi prihodi stečeni, u skladu sa Zakonom i Statutom

Član 32.

Udruženje je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati finansijske izvještaje prema propisima Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo.

Član 33.

Za finansijsko-materijalno poslovanje Udruženja odgovoran je predsjednik Upravnog odbora Udruženja.

Član 34.

O raspolaganju osnovnim sredstvima, pokriću gubitaka i otpisu nenaplativih potraživanja odlučuje Upravni odbor Udruženja.

Član 35.

Utrošak sredstava utvrdjuje se periodičnim obračunom i završnim računom (bilans stanja) Udruženja.

Prestanak rada Udruženja

Član 36.

Udruženje ili fondacija prestaje sa radom:

1.      Ako nadležni organ udruženja, odnosno fondacije donese odluku o prestanku rada ili odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji udruženja odnosno fondacije;

2.      Ako su ispunjeni uvjeti iz člana 9. stav 4. ovog zakona ili ako se utvrdi da je udruženje ili fondacija prestala djelovati.

Smatrat će se da je udruženje prestalo djelovati:

1.      ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutum udruženja za održavanje skupštine, a skupština udrženja nije održana;

2.      ako se broj  članova udruženja smanji ispod broja određenog ovim zakonom za osnivanje udruženja, a skupština udruženja u roku  od tri mjeseca od dana  nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novih članova.

Neovisno od odredbi stava 2 tačka 2. ovog člana, Udruženje neće prestati ako prijem novih članova nije moguć zbog objektivnih  okolnosti koje su prouzrokovane prirodom statutarnih ciljeva i djelatnosti udruženja.

Kada Federalno ministarstvo odnosno kantonalni organ utvrdi  činjenice iz stava 1. ovog člana donosi rješenje o prestanku rada udruženja odnosno fondacije.

Član 37.

Odluku o prestanku rada u skladu sa članovm 35 stav 1. Zakona o udruženju gradjana može donijeti i Skupština Udruženja, ako na nedvojben način, na prijedlog Upravnog odbora Udruženja, utvrdi da ne postoje materijalni i drugi uslovi za nastavak rada Udruženja.

Javnost rada

Član  38.

Rad Udruženja je javan.

Član 39.

Javnost rada ostvaruje se neposrednim informisanjem i putem sredstava javnog informisanja.

Član 40.

Članovi Udruženja moraju biti redovno i istinito informisani o radu svih organa upravljanja Udruženja.

Za javnost rada odgovoran je predsjednik Upravnog odbora Udruženja.

Način donošenja Statuta

Član 41.

Skupština Udruženja donosi Statut Udruženja većinom glasova članova Skupštine.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku predvidjenom za njegovo donošenje.

Član 42.

Tumačenje Statuta daje Skupština Udruženja.
 
Pečat Udruženja

Član 43.

Udruženje ima pečat i štambilj.

Član 44.

Pečat Udruženja je okruglog oblika promjera 30 milimetara sa ispisanim slovima na obodu punog naziva Udruženja.

Član 45.

Štambilj Udruženja je protokolarni i četvrtastog je oblika.

Član 46.

Udruženje predstavlja i zastupa predsjednik Upravnog  odbora Udruženja.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja odgovoran je za zakonitost rada Udruženja.

Član 47.

Predsjednik Upravnog  odbora Udruženja može ovlastiti – opunomoćiti i druga lica da u pojedinim pravnim poslovima zastupaju i predstavljaju Udruženje.

Posebne odredbe

Član 48.

Udruženje može u okviru svoje djelatnosti i programskih ciljeva osnivati subjekte za privredne i druge djelatnosti pod uvjetima utvrdjenim Zakonom i ovim Statutom.

Odluku iz prethodnog stava donosi Upravni odbor Udruženja.

Član 49.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica koje stiče upisom u registar Udruženja koji se vodi kod nadležnog ministarstva Federacije BiH.

Član 50.

Udruženje za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Član 51.

Udruženje se može udruživati u saveze i druge oblike udruživanja.

Udruženje se može učlanjivati i udruživati u medjunarodna udruženja ako djelatnost tih udruženja nije u suprotnosti sa Ustavom i Zakonom.

Član 52.

Radi obavljanja poslova i zadataka iz djelatnosti rada Udruženja, obrazuju se stručne službe.

Član 53.

Radom stručnih službi rukovodi predsjednik Upravnog odbora Udruženja.

Član 54.

Unutrašnja organizacija Udruženja utvrdjuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Član 55.

Udruženje će povodom uspješnog svog rada u odredjenim periodima prilikom prigodnih manifestacija dodjeljivati odredjene poklone, diplome i ostala priznanja o čemu odlučuje Upravni odbor Udruženja.

Član 56.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut broj  04-05-2-6501/00  od 16.11. 2000 godine

Sarajevo,  30.10.2006.

PREDSJEDNIK OSNIVAČKE

SKUPŠTINE UDRUŽENJA

 ____________________________________
Doc. Dr. Jasmina Berbić-Fazlagić

E-mail

info@uhit.ba